Zbiorowego zakwaterowania zapytanie (Musi równie¿ wype³niæ górn¹ czêœæ formy = okres + inne kryteria dla po¿¹danej pobytu)

Liczba obiektów spe³niaj¹cych?: 0
Proszê okreœliæ, jakie konkretne kryteria, aby skontaktowaæ siê wam zbyt du¿o w³aœciciela.
Obiekty wyœwietlane, Twój wk³ad ...

Domki letniskowe > Czechy > Rudawy > apartament no. 4C-037

Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Rudawy

Bublava 589, Bublava dzielnica Sokolov Karlovarský kraj GPS 50.3641981N 12.5025761E map
Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Mój wybór pokaz 37 Zdjêcia

„Apartament Krista z basenem i infrasauna - Bublava.“

Apartament pojemnoœæ: 22 osób

 • 8 sypialni: 3x 4, 5x 2
 • £azienka: 3
 • Toaleta: 5
 • Internet: TAK
 • Pieœciæ: TAK - dozwolone
 • W³aœciciel budynku (recepcja): NE
 • W³aœciciel mówi: czech, s³owacki, angielski, niemiecki

Mieszkanie Rudawy

Apartament Krista z basenem i infrasauna - dom wakacyjny Bublava - Rudawy. Nowo wyremontowany dom Chrystusa, których ³¹czna pojemnoœæ wynosi 22 osób i jest 60 m2 du¿y salon, jest idealnym miejscem dla rodzinnego wypoczynku latem i zim¹ na szkolenia, teambuilding i innych imprez firmowych. W œwietlicy znajduje siê kominek i stó³ bilardowy w domu jest równie¿ promiennik podczerwieni z suszark¹ do butów narciarskich. Dom posiada trzy apartamenty: dla 6 osób o wymiarach 58 m2 dla 6 osób o wymiarach 71 m2 i 10 osób o wielkoœci 96 m2. Obiekt mo¿e byæ wynajêty jako ca³oœæ dla 1 grupy klientów, dla prywatnoœci, a nawet dla pojedynczych mieszkañ oddzielnie. 1. Apartament dla 6 osób: jeden 2-osobowe i jeden 4-osobowe sypialnie, przestronna kuchnia z pe³nym wyposa¿eniem (lodówka, zamra¿arka, zmywarka, kuchenka elektryczna z piekarnikiem, ekspres do kawy, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, wszystkie naczynia), pokój z TV ¿yj¹cych SAT, ³azienka z WC, bezp³atny bezprzewodowy dostêp do Internetu we wszystkich pokojach. Drugi apartament dla 6 osób: jeden 2-osobowe i jeden sypialni 4-osobowe, pokój dzienny, TV-SAT, przestronny w pe³ni wyposa¿ona kuchnia (lodówka, zamra¿arka, zmywarka, kuchenka elektryczna z piekarnikiem, ekspres do kawy, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, wszystkie naczynia ), ³azienka i 2 toalety, bezp³atny bezprzewodowy dostêp do Internetu we wszystkich pokojach. 3-ty mieszkanie dla 10 osób: trzy 2-osobowe i jeden sypialni 4-osobowe, przestronne w pe³ni wyposa¿ona kuchnia (lodówka, zamra¿arka, zmywarka, kuchenka elektryczna z piekarnikiem, ekspres do kawy, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, wszystkie naczynia), pokój dzienny z rozk³adan¹ sof¹ , TV-SAT, ³azienka i 2x WC, Wi-Fi we wszystkich pokojach bezp³atnie. W ogrodzie: Nie masz basen kryty, miejsce na grilla z miejscami do siedzenia i ogrodem zio³owym, miejsce do gry w pi³kê, stó³ do ping ponga, rzutki, plac zabaw dla ma³ych dzieci i piaskownica. Dom otacza ogród, który przep³ywa przez strumieñ. Znajduje siê przy lesie, poza g³ówn¹ drog¹ i oko³o 10 minut spacerem od terenu narciarskiego. Prywatny parking znajduje siê tu¿ obok domu. We wsi znajduje siê sklep spo¿ywczy i kilka restauracji z doskona³¹ kuchni¹. Kraslice (oko³o 2 km) to apteka, sklepy, ale tak¿e strefa zakupów wolnoc³owych. Latem okoliczna przyroda przyci¹ga mi³oœników turystyki pieszej i rowerowej. Œcie¿ka rowerowa wzd³u¿ niemieckiej granicy jest popularna lub mo¿na zwiedziæ pobliski Waldpark. Odleg³oœæ od basenu Kligenthal wynosi 5 km. Najwiêkszym priorytetem Bublavy s¹ sporty zimowe. W zimie s¹ one przechowywane dziesi¹tki kilometrów tras prowadz¹cych z jednej strony do s¹siednich Niemiec, a z drugiej strony prowadzi przez Deer, Pøebuz a¿ do daru Bo¿ego.

Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava
Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava. Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava

Cennik mieszkanie Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava

Podstawowe ceny - Ceny zakwaterowania

Sezon Data od Data do Typ cena Cena Min. noce Min. osoby Uwaga cenie
Przez ca³y rok Obiekt / noc 2 800 Kè 3 0 celý objekt do 8 osob
Przez ca³y rok Apartament / noc 2 100 Kè 3 0 apartmán do 6 osob
Przez ca³y rok Apartament / noc 1 880 Kè 3 0 apartmán do 5 osob
Przez ca³y rok Apartament / noc 1 650 Kè 3 0 apartmán do 4 osob

Informacje dodatkowe Každá další osoba 350,- Kè/noc. Pøíplatek za vánoèní a silvestrovský pobyt je 40 %. Ubytování v den pøíjezdu je možné od 14.00 hodin. V den odjezdu je nutné objekt pøedat uklizený do 10.00 hodin.

CENY uzupe³niaj¹ce - depozyt, zwierzê, moc, parking, op³ata klimatyczna, wy¿ywienie

Energia: Dla energii nie p³aci - energia jest w cenie

Typ cena Cena Uwaga cenie
Depozytu 3 000 Kè

Informacje dodatkowe Cena zahrnuje pobytové taxy, povleèení, kuchyòské utìrky, energie – 7kWh a 5,5 m3 plynu na každý den. V pøípadì pøekroèení daných energií se doplácí elektøina a plyn dle daného ceníku poskytovatele. V cenì není zahrnut závìreèný úklid. Apartmán pøi odjezdu se musí pøedávat uklizený (vynesené koše, svleèené ložní prádlo, umyté nádobí, kamna, lednice, mikrovlnná trouba, vyluxováno). V pøípadì nepoøádku bude úklid uhrazen z vratné kauce ve výši 1 000 Kè.

Wyposa¿enie i opcje obiektu Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava

Pokoje obejmuj¹:8 sypialni: 3x 4, 5x 2
Toaleta:5
³azienki:3
Budynek do wynajêcia (wykorzystanie):Przez ca³y rok, Sezon letni, Sezon zimowy, Poza sezonem, Weekendowe, Nowy Rok dni, Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc
Noclegi mog¹ byæ ustawione jêzyk:czech, s³owacki, angielski, niemiecki
Pieœciæ:TAK - dozwolone
Mo¿liwoœæ posi³ków:we w³asnym zakresie
Obiekt niepe³nosprawnych:NIE
Palenie w wynajêtym domu:NIE, nie mo¿esz
Meble - wewn¹trz:œwietlica, internet - Bezprzewodowy, wyposa¿ona kuchnia, czajnik, p³yta, lodówka, zamra¿arka, mikrofala, zmywarka, infra, basen wewn¹trz, telewizja, SAT
Meble - na zewn¹trz:meble ogrodowe, ogród, trawnik, grill, kominek, obiekt ogrodzony
Ogrzewania budynku:piec / kominek, na paliwo sta³e, ogrzewanie elektryczne
Odleg³oœci:parking (10 m), przystanek autobusowy (200 m), zatrzymania poci¹gu (6000 m), sklep (1000 m), restauracja (1000 m), las (1000 m), k¹pielowy (1500 m), wyci¹g narciarski (900 m)
Aktywnoœci w okolicy (w promieniu 15km):turystyka, aqua park, grzybobranie, golf, tenis, konie, narciarstwo

podzia³ budynku

 • 1. Apartmán pro 6 osob

  • 2-lùžková ložnice

  • 4-lùžková ložnice

 • 2. Apartmán pro 6 osob

  • 2-lùžková ložnice

  • 4-lùžková ložnice

 • 3. Apartmán pro 10 osob

  • 3x 2-lùžková ložnice

  • 4-lùžková ložnice

Apartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - BublavaApartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava

Ocena Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava

Ocena szczegó³owa

Ogólna ocena

 
 • Lokalizacja 0.0
 • Czystoœæ 0.0
 • Akcesoria 0.0
 • Personel 0.0
 • Us³uga 0.0
 • Atrakcje w pobli¿u 0.0
 • Cena / Wartoœæ 0.0

0.0

IloϾ opinii: 1

15. kvìtna 2022
O¾ga Juhasova

Rodziny ze starszymi dzieæmi
Czas pobytu: 20.05. - 22.05.2022

0

Chalupa Hofman - Bublava - Krušné horyChalupa Hofman - Bublava - Krušné hory

101 ocen

Silvestr je obsazený

4C-083

maks. 14 osób

Chalupa Hofman - Bublava - Krušné hory

Bublava 532, Bublava map 0.9 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 14 osób
 • 4x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa Hofman se saunou - horské støedisko Bublava - Krušné hory“

Penzion Bublava - ubytování Krušné horyPenzion Bublava - ubytování Krušné hory

4C-023

maks. 44 osób

Penzion Bublava - ubytování Krušné hory

Bublava 644, Bublava map 1.2 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 44 osób
 • 13x
 • 6x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Rodinný Penzion Bublava - krásná pøíroda, výlety a skvìlá kuchynì.“

Apartmán Baník - rekreaèní dùm BublavaApartmán Baník - rekreaèní dùm Bublava

4C-036

maks. 20 osób

Apartmán Baník - rekreaèní dùm Bublava

Bublava 556, Bublava map 1.2 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 20 osób
 • 6x
 • 4x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartament Banik - domek letniskowy Bublava - Krušné hory.“

Chata Støíbrný potok - Støíbrná - Krušné horyChata Støíbrný potok - Støíbrná - Krušné hory

4C-095

maks. 38 osób

Chata Støíbrný potok - Støíbrná - Krušné hory

Støíbrná ev.è. 177, Kraslice map 2 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 38 osób
 • 9x
 • 10x
 • 10x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Støíbrný potok - lyžaøské výcviky a školy v pøírodì - Krušné hory“

Penzion a restaurace Bali - Kraslice - bazénPenzion a restaurace Bali - Kraslice - bazén

4C-024

maks. 22 osób

Penzion a restaurace Bali - Kraslice - bazén

B. Smetany 1901, Kraslice map 3.1 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 22 osób
 • 5x
 • 6x
 • 8x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Penzion a restaurace Bali - ubytování Krušné hory s bazénem.“

Roubenka Pøebuz - Bublava - Krušné horyRoubenka Pøebuz - Bublava - Krušné hory

4C-077

maks. 9 osób

Roubenka Pøebuz - Bublava - Krušné hory

Pøebuz 77, Pøebuz map 8.2 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 9 osób
 • 4x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Roubenka se saunou a kachlovými kamny - Pøebuz - Krušné hory“

Penzion Hamerská Jizba, ubytování Nové HamryPenzion Hamerská Jizba, ubytování Nové Hamry

9.92 ocen

4C-021

maks. 22 osób

Penzion Hamerská Jizba, ubytování Nové Hamry

Nové Hamry 228, Nové Hamry map 15.4 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 22 osób
 • 7x
 • 7x
 • 7x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Penzion Hamerská Jizba - Nové Hamry, Karlovy Vary - Krušné hory.“

Chata Kirinda - Horní Blatná - Krušné horyChata Kirinda - Horní Blatná - Krušné hory

101 ocen

4C-001

maks. 11 osób

Chata Kirinda - Horní Blatná - Krušné hory

Vanèurova ev.è. 46, Horní Blatná map 18.9 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 11 osób
 • 5x
 • 1x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Horská chata - sauna, kachlový sporák a ležení za pecí - Krušné hory.“

Statek Kopanina - Nový Kostel - jezero MedardStatek Kopanina - Nový Kostel - jezero Medard

Silvestr je obsazený

4C-060

maks. 17 osób

Statek Kopanina - Nový Kostel - jezero Medard

Kopanina 30, Nový Kostel map 19.1 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 17 osób
 • 4x
 • 2x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Statek Kopanina - pro až 17 osob - wellness, sauna, bazén, víøivka“

Chata pod Vlèí jámou - Horní Blatná - AbertamyChata pod Vlèí jámou - Horní Blatná - Abertamy

4C-005

maks. 48 osób

Chata pod Vlèí jámou - Horní Blatná - Abertamy

Havíøská 65, Horní Blatná map 19.6 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 48 osób
 • 10x
 • 7x
 • 7x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartmánová chata na klidném místì u lesa uprostøed krásné pøírody“

Chata Javorka - Pernink - Karlovy VaryChata Javorka - Pernink - Karlovy Vary

Silvestr je obsazený

4C-039

maks. 24 osób

Chata Javorka - Pernink - Karlovy Vary

Karlovarská 128, Pernink map 20.1 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 24 osób
 • 6x
 • 3x
 • 5x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Lyžaøské vleky 300 metrù od chaty, kolo i turistika za plotem!“

Apartmánový dùm Javorka - Pernink - Boží DarApartmánový dùm Javorka - Pernink - Boží Dar

Silvestr je obsazený

4C-088

maks. 24 osób

Apartmánový dùm Javorka - Pernink - Boží Dar

Karlovarská 141, Pernink map 20.1 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 24 osób
 • 6x
 • 6x
 • 7x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartmánový dùm Javorka se saunou - chata Pernink - Boží Dar.“

Chata Hana - Abertamy - Plešivec - Krušné horyChata Hana - Abertamy - Plešivec - Krušné hory

101 ocen

Silvestr je obsazený

4C-082

maks. 11 osób

Chata Hana - Abertamy - Plešivec - Krušné hory

Dìlnická 510, Abertamy map 22.6 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 11 osób
 • 4x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Hana s finskou saunou - Abertamy - Plešivec - Krušné hory“

Chata Alexandra - Abertamy - HøebeènáChata Alexandra - Abertamy - Høebeèná

9.61 ocen

4C-011

maks. 15 osób

Chata Alexandra - Abertamy - Høebeèná

Abertamy - Høebeèná 44/198 map 23 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 15 osób
 • 5x
 • 5x
 • 5x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Alexandra - Abertamy - Høebeèná - ubytování Krušné hory.“

Apartmán Pod komínem - Skalná, Frant. LáznìApartmán Pod komínem - Skalná, Frant. Láznì

4C-008

maks. 5 osób

Apartmán Pod komínem - Skalná, Frant. Láznì

Potoèní 435, Skalná map 24 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 5 osób
 • 2x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartmán Pod komínem - Skalná - rezervace SOOS u Františkových lázní“

Komáøí vrch – Kraslice

4CZ-008

Vìk:

Komáøí vrch – Kraslice

Kraslice, Kraslice map 4.8 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór

Zatopený èedièový lom Kernberg – Rotava

4CZ-009

Vìk:

Zatopený èedièový lom Kernberg – Rotava

Rotava, Rotava map 9.4 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór

• • •

Vlèí a Ledová jáma – Horní Blatná

4CZ-006

Vìk:

Vlèí a Ledová jáma – Horní Blatná

Horní Blatná, Horní Blatná map 19.9 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór

• • •

Hrad Vildštejn - Skalná - Karlovarský kraj

3CZ-045

Vìk:

Hrad Vildštejn - Skalná - Karlovarský kraj

Pod Hradem 81, Skalná map 23.9 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór

• • • • •

Národní pøírodní rezervace Soos - Skalná

3CZ-040

Vìk:

Národní pøírodní rezervace Soos - Skalná

Kateøina Hájek, Skalná map 24.8 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór

• • •

Hrad Loket - Karlovarský kraj

3CZ-032

Vìk:

Hrad Loket - Karlovarský kraj

Zámecká 67, Loket map 26.6 km odleg³oœæ od Apartmán Krista s bazénem a saunou - Bublava Usuwanie obiektuMój wybór

• •

Domki letniskowe w Czechach i S³owacji
Komórkowy: +420 731 535 546, +420 604 430 150
e-mail: info@cs-chalupy.cz

created by SYMPACT

TipPobyt.cz

Pronájem chaty a chalupy, Chaty a chalupy s bazénem, Silvestr chaty chalupy, Píïák, Svìt na netu

Pøidat NOVÝ OBJEKT + Služby a CENÍK

Mamy coœ lepszego?

Napisz administratoromu...