Zbiorowego zakwaterowania zapytanie (Musi równie¿ wype³niæ górn¹ czêœæ formy = okres + inne kryteria dla po¿¹danej pobytu)

Liczba obiektów spe³niaj¹cych?: 0
Proszê okreœliæ, jakie konkretne kryteria, aby skontaktowaæ siê wam zbyt du¿o w³aœciciela.
Obiekty wyœwietlane, Twój wk³ad ...

Domki letniskowe > Czechy > Góry Izerskie > domek no. 6C-015

Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory Góry Izerskie

Na Malé Stranì ev.76, Desná dzielnica Jablonec nad Nisou Liberecký kraj GPS 50°45'58.42"N 15°18'0.62"E map
Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory Mój wybór pokaz 41 Zdjêcia

„Wynajmij domek letniskowy Bílá Desná - pod zapor¹.“

Domek pojemnoœæ: 16 osób

 • 6 sypialni: 2x 3+1, 4x 2
 • £azienka: 3
 • Toaleta: 3
 • Internet: TAK
 • Pieœciæ: NE - niedozwolone
 • W³aœciciel budynku (recepcja): TAK
 • W³aœciciel mówi: czech, s³owacki

Mieszkanie Góry Izerskie

Apartamenty Bílá Desná - Góry Izerskie. Domek do wynajêcia - Desna Karkonosze. Zakwaterowanie apartament cottage Desná, powiat Jablonec nad Nisou. Chata znajduje siê w górnej czêœci Desná w obszarze turystycznym pod zerwan¹ tam¹. Jest ca³kowicie poza ruchem w dolinie rzeki Bílá Desná. Domek oferuje zakwaterowanie dla maksymalnie 20 osób w 4 apartamentach. Na parterze s¹ 2 mniejsze domy identyczne apartamenty, ka¿dy dla 4 osób. W ka¿dym z tych mieszkañ jest przedpokój z którego jest WC, pokój dzienny z aneksem kuchennym, salon, kominek i kanapa, która zamienia siê w 2 pe³nowymiarowa ³ó¿kach. Z salonu jest 2-osobowy pokój z ³ó¿kiem piêtrowym i ³azienka z 100 cm prysznicem i umywalk¹. Na górnym piêtrze domku s¹ 2 wiêksze 6-osobowe apartamenty. Apartamenty te maj¹ bardziej przestronne korytarze wejœciowe, z których mo¿na korzystaæ z oddzielnych toalet i oddzielnych ³azienek ze 100-calowym prysznicem i umywalk¹. Hol wejœciowy wchodzi do salonu z kominkiem, sof¹, czêœci¹ wypoczynkow¹ i wyposa¿on¹ kuchni¹. Z salonu schody prowadz¹ na piêtro mieszkania, gdzie s¹ dostêpne dwa pokoje trzyosobowe. W domku znajduje siê ogród z ma³ym lasem, siedzenia na zewn¹trz, taras i kominek. Ogród koñczy siê nad rzek¹ Bílá Desná, gdzie mo¿na p³ywaæ, opalaæ siê i raloksowaæ. Parking jest dostêpny bezpoœrednio na miejscu. Desná jest idealn¹ baz¹ wypadow¹ do uprawiania sportów zimowych i letnich wêdrówek, rowerów górskich, rowerów. Zim¹ w pobli¿u szlaków biegowych (3 km), operacja jest tak¿e wiele wyci¹gów (obszary Desna - Black Brook i Capa - Pøíchovice), w odleg³oœci 5 km od g³ównego oœrodka narciarskiego w górach Izerskich - Spicak, 10 km od hotelu, a nastêpnie Giant Harrachov, która oferuje wspólny bilet, karnet narciarski na obszarze Rokytnice nad Jizerou, Paseky, Rejdice i Pøíchovice. W lecie mo¿na skorzystaæ z rowerowych i szlaków turystycznych wiod¹cych przez tamy Sous i pêkniêtej zapory na g³ównym grzbiecie Gór Izerskich z miejscowoœci Jizerka (10 km). Dla rowerzystów i rowerzystów regionalny szlak rowerowy Jára Cimrman ³¹czy Góry Izerskie z ich polsk¹ czêœci¹. Ca³oroczny basen w centrum Babilon w Libercu 30 km.

Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory
Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory. Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory

Cennik mieszkanie Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory

Podstawowe ceny - Ceny zakwaterowania

Sezon Data od Data do Typ cena Cena Min. noce Min. osoby Uwaga cenie
Sezon LETNI 30. èerven 2. záøí Apartament / tydzieñ 7 000 Kè 6 0 Malý Apartmán ( 4 osoby ) /250,- noc
Sezon LETNI 30. èerven 2. záøí Apartament / tydzieñ 10 500 Kè 6 0 VELKÝ Apartmán ( 6 osob ) /250,- noc
Sezon ZIMOWY 1. prosinec 31. bøezen Apartament / weekend 2 240 Kè 2 0 Malý Apartmán ( 4 osoby ) /280,. noc
Sezon ZIMOWY 1. prosinec 31. bøezen Apartament / tydzieñ 7 840 Kè 6 0 Malý Apartmán ( 4 osoby ) /280,- noc
Sezon ZIMOWY 1. prosinec 31. bøezen Apartament / weekend 3 360 Kè 2 0 VELKÝ Apartmán ( 6 osob ) /280,- noc
Sezon ZIMOWY 1. prosinec 31. bøezen Apartament / tydzieñ 11 760 Kè 6 0 VELKÝ Apartmán ( 6 osob ) /280,- noc
Poza sezonem Apartament / weekend 1 840 Kè 2 0 Malý Apartmán ( 4 osoby ) /230,- noc
Poza sezonem Apartament / tydzieñ 5 600 Kè 6 0 Malý Apartmán ( 4 osoby ) /200,- noc
Poza sezonem Apartament / weekend 2 760 Kè 2 0 VELKÝ Apartmán ( 6 osob ) /230,- noc
Poza sezonem Apartament / tydzieñ 8 400 Kè 6 0 VELKÝ Apartmán ( 6 osob ) /200,- noc
Sezon ZIMOWY 1. prosinec 31. bøezen Apartament / noc 1 120 Kè 3 0 Malý Apartmán - prodloužený víkend, nebo kratší týden
Sezon ZIMOWY 1. prosinec 31. bøezen Apartament / noc 1 680 Kè 3 0 VELKÝ Apartmán - prodložený víkend, nebo kratší týden
Przez ca³y rok Dodatkowe ³ó¿ko / weekend 300 Kè 2 0 VELKÝ apartmán- pøistýlka ( matrace vè. polštáøe, peøiny a povleèení )
Przez ca³y rok Dodatkowe ³ó¿ko / tydzieñ 1 050 Kè 6 0 VELKÝ apartmán- pøistýlka ( matrace vè. polštáøe, peøiny a povleèení )

Informacje dodatkowe Uvedené ceny jsou vè. 15% DPH. Týdenní pobyty : pondìlí-nedìle. Zahájení pobytu od 15hod. - Uvolnìní Apartmánu v den odjezdu do 11 hod. (po dohodì pøedem lze domluvit i jinak). Do rezervaèního systému evidujeme zájemce o pronájem až po uhrazení zálohy. V letní sezónì pronajímáme Apartmány pouze na týdenní pobyty. V zimní sezónì nabízíme službu zatopení v krbových kamnech apartmánu, kdy hosté pak pøijedou do vyhøátého apartmánu-cena služby 250,-/ Apartmán. V zimní sézónì je možno využít koupací sud, za poplatek : 0,- Kè / pobyt/ Apartmán. Koupací sud je možno využívat pouze v termínech, kdy budou pøítomni majitelé objektu (informujte se pøedem).

CENY uzupe³niaj¹ce - depozyt, zwierzê, moc, parking, op³ata klimatyczna, wy¿ywienie

Energia: Dla energii nie p³aci - energia jest w cenie

Typ cena Cena Uwaga cenie
Op³ata klimatyczna / osoba / dzieñ 13 Kè
Czyszczenie si³ownia / pobyt 200 Kè pøíplatek za Malý Apartmán pøi víkendovém pobytu ( jednorázovì za celý Apart.) - platí i pro prodloužený víkend, nebo kratší pobyty ( do 6nocí )
Czyszczenie si³ownia / pobyt 300 Kè pøíplatek za VELKÝ Apartmán pøi víkendovém pobytu ( jednorázovì za celý Apart. ) - platí i pro prodloužený víkend, nebo kratší pobyty ( do 6 nocí)

Informacje dodatkowe Lùžkoviny jsou v cenì pobytu. Dìtská rozkládací cestovní postýka - zdarma k dispozici. Dìtská židlièka -zdarma k dispozici

Obsazenost objektu Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory

Ostatnia aktualizacja: 17.06.2018 20:19:31

 •   Wyraz wolny
 •   Czêœæ zajêta
 •   Zaanga¿owany
 •   Poza / przyjazd
 •   Poza / przyjazd - czêœæ off
 •   Odejœcie / Poza
 •   Czêœæ zajêta - Wyjazd / Poza

Czerwiec 2018

PoÚtStÈtSoNe
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678

Lipiec 2018

PoÚtStÈtSoNe
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

August 2018

PoÚtStÈtSoNe
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Wrzesieñ 2018

PoÚtStÈtSoNe
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

PaŸdziernik 2018

PoÚtStÈtSoNe
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Listopad 2018

PoÚtStÈtSoNe
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

Grudzieñ 2018

PoÚtStÈtSoNe
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Styczeñ 2019

PoÚtStÈtSoNe
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Luty 2019

PoÚtStÈtSoNe
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910

March 2019

PoÚtStÈtSoNe
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Kwiecieñ 2019

PoÚtStÈtSoNe
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Mo¿e 2019

PoÚtStÈtSoNe
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Czerwiec 2019

PoÚtStÈtSoNe
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Lipiec 2019

PoÚtStÈtSoNe
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

August 2019

PoÚtStÈtSoNe
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

Wrzesieñ 2019

PoÚtStÈtSoNe
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

PaŸdziernik 2019

PoÚtStÈtSoNe
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Listopad 2019

PoÚtStÈtSoNe
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678

Grudzieñ 2019

PoÚtStÈtSoNe
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Styczeñ 2020

PoÚtStÈtSoNe
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Luty 2020

PoÚtStÈtSoNe
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678

March 2020

PoÚtStÈtSoNe
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Kwiecieñ 2020

PoÚtStÈtSoNe
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

Mo¿e 2020

PoÚtStÈtSoNe
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Czerwiec 2020

PoÚtStÈtSoNe
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Lipiec 2020

PoÚtStÈtSoNe
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

August 2020

PoÚtStÈtSoNe
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Wrzesieñ 2020

PoÚtStÈtSoNe
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

PaŸdziernik 2020

PoÚtStÈtSoNe
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

Listopad 2020

PoÚtStÈtSoNe
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Grudzieñ 2020

PoÚtStÈtSoNe
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Styczeñ 2021

PoÚtStÈtSoNe
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Luty 2021

PoÚtStÈtSoNe
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567

March 2021

PoÚtStÈtSoNe
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Kwiecieñ 2021

PoÚtStÈtSoNe
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

Mo¿e 2021

PoÚtStÈtSoNe
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Wyposa¿enie i opcje obiektu Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory

Pokoje obejmuj¹:6 sypialni: 2x 3+1, 4x 2
Toaleta:3
³azienki:3
Budynek do wynajêcia (wykorzystanie):Przez ca³y rok, Sezon letni, Sezon zimowy, Poza sezonem, Weekendowe, Wielkanoc
Noclegi mog¹ byæ ustawione jêzyk:czech, s³owacki
Pieœciæ:NE - niedozwolone
Mo¿liwoœæ posi³ków:we w³asnym zakresie
Obiekt niepe³nosprawnych:NIE
Palenie w wynajêtym domu:NIE, nie mo¿esz
Meble - wewn¹trz:³ó¿eczko dla dziecka, krzese³ko dla dziecka, k¹cik dla dzieci (zabawki), kominek, internet - Bezprzewodowy, wyposa¿ona kuchnia, czajnik, p³yta, lodówka, zamra¿arka, mikrofala, bojler elektr. do podgrzewania wody, ³azienka z prysznicem, oddzielne WC, radio, gry towarzyskie
Meble - na zewn¹trz:meble ogrodowe, taras, ogród, beczka k¹pielowa, trawnik, ognisko, grill, czajnik, przechowalnia rowerów / nart, esplanades (nieogrodzony facility)
Ogrzewania budynku:piec / kominek, na paliwo sta³e, grzejniki elektryczne
Odleg³oœci:parking (10 m), przystanek autobusowy (500 m), zatrzymania poci¹gu (1900 m), sklep (2000 m), restauracja (2000 m), las (10 m), k¹pielowy (30 m), wyci¹g narciarski (1300 m)
Aktywnoœci w okolicy (w promieniu 15km):turystyka, kolarstwo, wellness, si³ownia, grzybobranie, tenis, skutery, park linowy, konie, narciarstwo, krêgle

podzia³ budynku

 • Apartmán velký : 6 osob - èíslo 2

  • 3-lùžková ložnice

  • 3+ lùžková ložnice ( + možnost zapùjèení dìtské postýlky )

 • Apartmán malý : 4 osoby - èíslo 3

  • 2-lùžková ložnice ( horní lùžko 80cm, spodní lùžko 120cm ) 1x dospìlí + 1x dítì

  • 2-lùžková ložnice ( rozkládací : 2 lùžka celkem šíøe 180cm) 2x dospìlí

 • Apartmán malý : 4 osoby - èíslo 4

  • 2-lùžková ložnice ( horní lùžko 80cm, spodní lùžko 120cm ) 1x dospìlí + 1x dítì

  • 2-lùžková ložnice ( rozkládací : 2 lùžka celkem šíøe 180cm) 2x dospìlí

Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské horyApartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory

Ocena Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory

Ocena szczegó³owa

Ogólna ocena

 
 • Lokalizacja 9.4
 • Czystoœæ 10.0
 • Akcesoria 9.8
 • Personel 10.0
 • Us³uga 8.0
 • Atrakcje w pobli¿u 7.2
 • Cena / Wartoœæ 9.6

9.1

IloϾ opinii: 5

22. ledna 2018
Blanka

Rodzina z ma³ymi dzieæmi
Czas pobytu: 19.01. - 21.01.2018

9.7

Krásnì strávený víkend v pøíjemném a klidném prostøedí. Apartmán prostorný pro rodinu s dìtmi. Milý a ochotní majitelé. Koupel v zimì v sudu s horkou vodu úžasná. Byli jsme nadmíru spokojeni.

21. ledna 2018
Maruška

Rodzina z ma³ymi dzieæmi
Czas pobytu: 19.01. - 21.01.2018

6.6

Krásné klidné místo.Jednoduše,ale funkènì vybavené apartány,kde Vám nic nebude chybìt.Vytápìní krbovými kamny,absence TV a šumící øíèka pod okny vám navodí tu pravou pohodu v horské chaloupce.V blízkém okolí hned nìkolik nenároèných rodinných lyžaøských støedisek.

19. ledna 2018
Pavla Šircová

Wiêksza grupa
Czas pobytu: 12.01. - 14.01.2018

10

Krásná chaloupka co vydrží i 11 dìtí :-). Milí majitelé.

04. ledna 2018
Milan

Rodzina z ma³ymi dzieæmi
Czas pobytu: 30.12. - 01.01.2018

9.4

Pøíjemné domácké prostøedí, s milými majiteli. Pohodovou atmosféru umocòují krbová kamna v každém apartmánu. Super pobyt i v nepøíznivém poèasí.

Jen to poèasí.

03. ledna 2018
Andrea Brisudová

Rodzina z ma³ymi dzieæmi
Czas pobytu: 28.12. - 02.01.2018

10

Strávili jsme zde krásnou dovolenou pøes silvestra. Apartmány jsou krásnì zrekonstruované, modernì vybavené a pøitom útulné. Atmosféru dokreslí praskající oheò v kamnech. Apartmán byl pro nás ideálnì vybavený, vèetnì dìtské postýlky a jídelní židlièky. Kuchynì je také bohatì vybavená, dostatek nádobí i pro silvestrovské a novoroèní vyváøení. Nechybìla trouba, mikrovlnka, lednice, sporák ani rychlovarka. Èekalo tam dokonce i základní koøení :-) Koupelna je po rekonstrukci, prostorný sprchový kout. Na wc nechybí i prkénko pro dìti. Cítili jsme se tam jako doma. Dìti si to také užily, ubytování se jim tak líbilo, že se jim odtud nechtìlo. Pod okny teèe øíèka, u bøehu je vybudované kamenné ohništì s posezením, nechybí ani terasa. Okolí apartmánù je pìknì osázené, ze stran chránìné stromy. V blízkosti je skiareál Tanvaldský Špièák na sjezdovky a pár set metrù nad chalupou zaèínají bìžkaøské stopy smìrem k Protržené pøehradì s napojením na magistrálu. Musíme se tam vrátit i v létì, abychom vyzkoušeli koupání v øece pod okny, vybìhnutí schodù na Mariánskou horu a množství cyklostezek.

Rekreaèní dùm Koukal - Albrechtice v Jiz. h.Rekreaèní dùm Koukal - Albrechtice v Jiz. h.

6C-001

maks. 10 osób

Rekreaèní dùm Koukal - Albrechtice v Jiz. h.

Albrechtice v Jizerských horách 37 map 1.2 km odleg³oœæ od Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 10 osób
 • 3x
 • 4x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Holiday-dom z basenem - Karkonosze“

Chalupa v Jizerkách - Albrechtice v Jizerských h.Chalupa v Jizerkách - Albrechtice v Jizerských h.

6C-007

maks. 11 osób

Chalupa v Jizerkách - Albrechtice v Jizerských h.

Albrechtice v Jizerských horách 366 map 1.8 km odleg³oœæ od Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 11 osób
 • 3x
 • 2x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Komfort w tradycji ... Exclusive ... Wczasy w Czechach ...“

Chata Josefùv Dùl - Antonínov - Jizerské horyChata Josefùv Dùl - Antonínov - Jizerské hory

6C-023

maks. 16 osób

Chata Josefùv Dùl - Antonínov - Jizerské hory

Antonínov ev.è. 491, Josefùv Dùl map 3 km odleg³oœæ od Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 16 osób
 • 4x
 • 1x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata v Zátiší - Josefùv Dùl - nádherné místo u lesa s potùèkem.“

Chalupa Iveta - Josefùv Dùl - AntonínovChalupa Iveta - Josefùv Dùl - Antonínov

Silvestr je obsazený

6C-020

maks. 21 osób

Chalupa Iveta - Josefùv Dùl - Antonínov

Antonínov 488, Josefùv Dùl map 3.4 km odleg³oœæ od Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 21 osób
 • 7x
 • 7x
 • 9x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Domek letniskowy Josefùv Dùl - Antonínov, zakwaterowanie Góry Izerskie.“

Penzion chata Svìtlá - Šumburk nad DesnouPenzion chata Svìtlá - Šumburk nad Desnou

6C-005

maks. 44 osób

Penzion chata Svìtlá - Šumburk nad Desnou

Vítìzná 157, Šumburk nad Desnou map 3.4 km odleg³oœæ od Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 44 osób
 • 10x
 • 10x
 • 12x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Penzion Svìtlá Jizerské hory - venkovní bazén, spoleèenská místnost“

Chalupa U Roubíèkù - Horní Polubný, KoøenovChalupa U Roubíèkù - Horní Polubný, Koøenov

6C-002

maks. 13 osób

Chalupa U Roubíèkù - Horní Polubný, Koøenov

Horní Polubný 783, Koøenov map 4.4 km odleg³oœæ od Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 13 osób
 • 5x
 • 2x
 • 5x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa v Koøenovì se saunou, kuleèníkem, terasou a dìtským høištìm“

Chalupa U kaplièky - Rejdice - PøíchoviceChalupa U kaplièky - Rejdice - Pøíchovice

Silvestr je obsazený

6C-006

maks. 36 osób

Chalupa U kaplièky - Rejdice - Pøíchovice

Rejdice 1059, Pøíchovice map 5.6 km odleg³oœæ od Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 36 osób
 • 11x
 • 3x
 • 5x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa na sampotì u lesa - bar, sauna a víøivka s moøskou solí...“

Chalupa ve Zlaté Olešnici - Zlatá OlešniceChalupa ve Zlaté Olešnici - Zlatá Olešnice

5C-028

maks. 16 osób

Chalupa ve Zlaté Olešnici - Zlatá Olešnice

Zlatá Olešnice 174, Zlatá Olešnice map 7.3 km odleg³oœæ od Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 16 osób
 • 5x
 • 1x
 • 2x
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalet w Golden Olešnici latem: p³ywanie, jazda na nartach w zimie.“

Chalupa Severka - Janov nad Nisou - BedøichovChalupa Severka - Janov nad Nisou - Bedøichov

101 ocen

6C-011

maks. 8 osób

Chalupa Severka - Janov nad Nisou - Bedøichov

Janov nad Nisou 1224 map 7.7 km odleg³oœæ od Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 4x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Kompletnì zaøízená chalupa v Jizerských horách s bazénem.“

Chalupa Elisabeth - ubytování Velký SemerinkChalupa Elisabeth - ubytování Velký Semerink

Silvestr je obsazený

6C-013

maks. 12 osób

Chalupa Elisabeth - ubytování Velký Semerink

Velký Semerink 474, Velký Semerink map 7.8 km odleg³oœæ od Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 12 osób
 • 4x
 • 2x
 • 2x
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Stylová chalupa se saunou na krásném místì u lesa.“

Chalupa pod Skalou II - Paseky nad JizerouChalupa pod Skalou II - Paseky nad Jizerou

5C-012

maks. 8 osób

Chalupa pod Skalou II - Paseky nad Jizerou

Paseky nad Jizerou map 8.8 km odleg³oœæ od Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 2x
 • 1x
 • 1x
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa s bazénem - krásná pøíroda, turisticky zajímavá lokalita“

Chalupa pod Skalou I - Paseky nad JizerouChalupa pod Skalou I - Paseky nad Jizerou

5C-013

maks. 6 osób

Chalupa pod Skalou I - Paseky nad Jizerou

Paseky nad Jizerou 68 map 8.8 km odleg³oœæ od Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 6 osób
 • 2x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa s bazénem - krásná pøíroda, turisticky zajímavá lokalita“

Chalupy Stodoly - Vysoké n. J., SklenaøiceChalupy Stodoly - Vysoké n. J., Sklenaøice

5C-010

maks. 24 osób

Chalupy Stodoly - Vysoké n. J., Sklenaøice

Sklenaøice 198, Sklenaøice map 9.4 km odleg³oœæ od Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 24 osób
 • 12x
 • 6x
 • 8x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Wygodny domek na granicy - Góry Izerskie“

Wellness chata BedRich - ubytování BedøichovWellness chata BedRich - ubytování Bedøichov

6C-016

maks. 16 osób

Wellness chata BedRich - ubytování Bedøichov

Bedøichov ev.è. 1715, Bedøichov map 9.5 km odleg³oœæ od Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 16 osób
 • 6x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Wellness chata BedRich - ubytování Bedøichov - Jizerské hory.“

Pronájem roubená chalupa - Vysoké nad JizerouPronájem roubená chalupa - Vysoké nad Jizerou

Silvestr je obsazený

5C-071

maks. 9 osób

Pronájem roubená chalupa - Vysoké nad Jizerou

Vysoké nad Jizerou 401 map 11.6 km odleg³oœæ od Apartmány Bílá Desná - chalupa Jizerské hory Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 9 osób
 • 3x
 • 1x
 • 1x
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Wynajmij komfortowy drewniany domek z saun¹ - Vysoké nad Jizerou.“

Domki letniskowe w Czechach i S³owacji
Komórkowy: +420 731 535 546, +420 604 430 150
e-mail: info@cs-chalupy.cz

created by SYMPACT

TipPobyt.cz

Polecamy CS-CHALUPY, CS-UBYTOVÁNÍ, Rozcestník TIPPOBYT, Reality TIPPOBYT, Pronájem chaty a chalupy, Chaty a chalupy s bazénem, Silvestr chaty chalupy, Cottages and cabins for rent, Domki letniskowe wynajem, Ubytovanie chaty a chalupy, Rental cottages - CS Chalets and cottages, Prenájom chaty a chalupy - CS Chaty a chalupy, Wynajem domki - CS Domy wypoczynkowe, Accommodation in apartments CS-UBYTOVANI.cz, Ubytovanie v apartmánoch a penziónoch CS-UBYTOVANI.cz, Mieszkania apartamenty CS-UBYTOVANI.cz, Pronájem chaty a chalupy s bazénem CS-CHALUPY, Rent cottages and cottages with swimming pool CS-CHALUPY, Prenájom chaty a chalupy s bazénom CS-CHALUPY, Ubytování - Apartmány a penziony s bazénem, Accommodation - Apartments with a swimming pool, Ubytovanie - Apartmány a penzióny s bazénom, Noclegi - apartamenty i pensjonaty z basenem, Pronájem chaty a chalupy na SILVESTR, Rental of cottages on New Year's Eve, Prenájom chaty a chalupy na SILVESTER, Wynajem domków Sylwester, Ubytování na SILVESTR - apartmány a penziony, New Year's Eve Accommodation - Apartments and guesthouses, Ubytovanie na SILVESTER - apartmány, penzióny, Noclegi Sylwester - apartamenty i pensjonaty

Pøidat NOVÝ OBJEKT + Služby a CENÍK

Mamy coœ lepszego?

Napisz administratoromu...