Zbiorowego zakwaterowania zapytanie (Musi równie¿ wype³niæ górn¹ czêœæ formy = okres + inne kryteria dla po¿¹danej pobytu)

Liczba obiektów spe³niaj¹cych?: 0
Proszê okreœliæ, jakie konkretne kryteria, aby skontaktowaæ siê wam zbyt du¿o w³aœciciela.
Obiekty wyœwietlane, Twój wk³ad ...

Domki letniskowe > Czechy > Karkonosze > domek no. 5C-020

Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa Karkonosze

Horní Malá Úpa 60, Horní Malá Úpa dzielnica Trutnov Královéhradecký kraj GPS 50°44'22.92"N 15°48'22.34"E map
Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa Mój wybór pokaz 47 Zdjêcia

„Luksusowy domek w piêknej lokalizacji - k¹piel beczki.“

Domek pojemnoœæ: 19 osób

 • 5 sypialni: 2x 4+2, 1x 3, 2x 2
 • £azienka: 5
 • Toaleta: 5
 • Internet: TAK
 • Pieœciæ: NE - niedozwolone
 • W³aœciciel budynku (recepcja): NE
 • W³aœciciel mówi: czech, s³owacki, angielski, niemiecki, polski

Mieszkanie Karkonosze

Wynajem luksusowe domki - Budka szeœædziesi¹t - domek Horni Mala Upa. Wynajem domki szeœædziesi¹t Horni Mala Upa, Karkonosze. Niezwykle komfortowy domek z stylowych wnêtrzach, na wysokoœci 1000 m npm w ³¹ki z piêknym widokiem na otaczaj¹ce piêknej okolicy. Pokoje s¹ dwa, trzy i cztery ³ó¿ka. W dwóch pokojach i dodatkowych ³ó¿ek w pod³odze (odpowiedni dla dzieci 3-4 ³ó¿ek). Pokoje posiadaj¹ ³azienkê ³¹cznie z prysznicem i WC. Domek jest wyposa¿ony w masywny i malowane meble, pokoje s¹ przytulne i jednoczeœnie praktyczny. Domek posiada dogodn¹ lokalizacjê w centrum miasta wynosi 600 m, ale 1,3 ha gruntów w³asnych gwarantuje absolutn¹ prywatnoœæ i spokój dla przyjemnoœci. Wnêtrze malowane meble z litego drewna i piec kaflowy w salonie. Wszystko jest urz¹dzone w starym stylu, a tak¿e, aby sprostaæ wymaganiom wspó³czesnego ¿ycia.

Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa
Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa. Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa

Cennik mieszkanie Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa

Podstawowe ceny - Ceny zakwaterowania

Sezon Data od Data do Typ cena Cena Min. noce Min. osoby Uwaga cenie
Wysoki sezon Obiekt / tydzieñ 35 000 Kè 7 0 max. 12 osob
Wysoki sezon Obiekt / weekend 11 000 Kè 2 0 max. 12 osob
Poza sezonem Obiekt / tydzieñ 32 000 Kè 7 0 max. 12 osob
Poza sezonem Obiekt / weekend 11 000 Kè 2 0 max. 12 osob
Wielkanoc Obiekt / pobyt 20 000 Kè 4 0 max. 12 osob, cena za 3 noci
SYLWESTROWA Obiekt / tydzieñ 80 000 Kè 7 0 max. 12 osob
Przez ca³y rok Dodatkowe ³ó¿ko / noc 350 Kè 2 0 13. až 19. osoba v objektu (pøistýlky v patøe)

Informacje dodatkowe Cena je stanovena pro 12 osob na pevných lùžkách za týden nebo víkend. Každá další osoba na pøistýlce (spaní v patøe - vhodnì pro dìti) 350,- /den. Max až 19 osob.

CENY uzupe³niaj¹ce - depozyt, zwierzê, moc, parking, op³ata klimatyczna, wy¿ywienie

Energia: Dla energii nie p³aci - energia jest w cenie

Typ cena Cena Uwaga cenie
Depozytu 5 000 Kè

Informacje dodatkowe Cena je vèetnì všech poplatkù a energií. Termín je plnì rezervován po zaplacení 30% z ceny za pobyt. Doplatek ceny pobytu pøi pøíjezdu.

Obsazenost objektu Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa

Wyposa¿enie i opcje obiektu Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa

Pokoje obejmuj¹:5 sypialni: 2x 4+2, 1x 3, 2x 2
Toaleta:5
³azienki:5
Budynek do wynajêcia (wykorzystanie):Przez ca³y rok, Sezon letni, Sezon zimowy, Poza sezonem, Weekendowe, Nowy Rok dni, Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc
Noclegi mog¹ byæ ustawione jêzyk:czech, s³owacki, angielski, niemiecki, polski
Pieœciæ:NE - niedozwolone
Mo¿liwoœæ posi³ków:we w³asnym zakresie
Obiekt niepe³nosprawnych:NIE
Palenie w wynajêtym domu:NIE, nie mo¿esz
Meble - wewn¹trz:œwietlica, kominek, kuchenka, internet - Bezprzewodowy, wyposa¿ona kuchnia, czajnik, p³yta, lodówka, zamra¿arka, mikrofala, zmywarka, ³azienka z prysznicem, oddzielne WC, wellness
Meble - na zewn¹trz:beczka k¹pielowa, esplanades (nieogrodzony facility)
Ogrzewania budynku:piec / kominek, na paliwo sta³e, ogrzewanie elektryczne
Odleg³oœci:parking (10 m), przystanek autobusowy (150 m), zatrzymania poci¹gu (15000 m), sklep (600 m), restauracja (700 m), las (200 m), k¹pielowy (219 m), wyci¹g narciarski (200 m)
Aktywnoœci w okolicy (w promieniu 15km):turystyka, kolarstwo, wellness, grzybobranie, narciarstwo

podzia³ budynku

  • 2x 2 lùžková ložnice v pøízemí

  • 1x 3 lùžková ložnice v patøe

  • 2x 4 lùžková ložnice v patøe, 2x pøistýlka

Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá ÚpaBouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa

Ocena Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa

Ocena szczegó³owa

Ogólna ocena

 
 • Lokalizacja 0.0
 • Czystoœæ 0.0
 • Akcesoria 0.0
 • Personel 0.0
 • Us³uga 0.0
 • Atrakcje w pobli¿u 0.0
 • Cena / Wartoœæ 0.0

0.0

IloϾ opinii: 0

Chalupa Naproti Snìžce - Malá Úpa - KrkonošeChalupa Naproti Snìžce - Malá Úpa - Krkonoše

Silvestr je obsazený

5C-026

maks. 15 osób

Chalupa Naproti Snìžce - Malá Úpa - Krkonoše

Malá Úpa 30, Malá Úpa map 1.2 km odleg³oœæ od Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 15 osób
 • 4x
 • 1x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Stylová chalupa na høebenech Krkonoš - pøímý výhled na Snìžku“

Chalupa Jasnìnka - Velká Úpa - KrkonošeChalupa Jasnìnka - Velká Úpa - Krkonoše

Silvestr je obsazený

5C-025

maks. 29 osób

Chalupa Jasnìnka - Velká Úpa - Krkonoše

Pìnkavèí vrch 40, Velká Úpa map 4.7 km odleg³oœæ od Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 29 osób
 • 8x
 • 2x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Serenity górski domek w najpiêkniejszej czêœci Wschodnich Karkonoszy“

Horská chata Doubravka - Velká Úpa - VýsluníHorská chata Doubravka - Velká Úpa - Výsluní

5C-089

maks. 8 osób

Horská chata Doubravka - Velká Úpa - Výsluní

Velká Úpa 344, Pec pod Snìžkou map 5.6 km odleg³oœæ od Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 2x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Horská chata Doubravka leží na sjezdovce Portášky - Velká Úpa.“

Bouda u Lišky - Velká Úpa, Pec pod SnìžkouBouda u Lišky - Velká Úpa, Pec pod Snìžkou

5C-055

maks. 26 osób

Bouda u Lišky - Velká Úpa, Pec pod Snìžkou

Velká Úpa 51, Pec pod Snìžkou map 5.7 km odleg³oœæ od Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 26 osób
 • 6x
 • 6x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Wynaj¹æ apartamentowiec z basenem Velká Úpa, Karkonosze.“

Chalupa U smrku - Horní Maršov - KrkonošeChalupa U smrku - Horní Maršov - Krkonoše

5C-052

maks. 12 osób

Chalupa U smrku - Horní Maršov - Krkonoše

Josefa Tippelta 272, Horní Maršov map 8.9 km odleg³oœæ od Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 12 osób
 • 3x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalet U spruce - komfortowe zakwaterowanie w tradycyjnym karkonoskim stylu.“

Chalupa Maris - Horní Maršov - Velká ÚpaChalupa Maris - Horní Maršov - Velká Úpa

Silvestr je obsazený

5C-060

maks. 12 osób

Chalupa Maris - Horní Maršov - Velká Úpa

Malá Ulièka 60, Horní Maršov map 8.9 km odleg³oœæ od Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 12 osób
 • 4x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Stylová roubená chalupa pøímo v centru Horního Maršova“

Penzion Za vodou - Horní Maršov - KrkonošePenzion Za vodou - Horní Maršov - Krkonoše

Silvestr je obsazený

5C-078

maks. 20 osób

Penzion Za vodou - Horní Maršov - Krkonoše

Horní Maršov 212, Horní Maršov map 9.5 km odleg³oœæ od Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 20 osób
 • 7x
 • 6x
 • 8x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Pensjonat Horni Marsov - zakwaterowanie z basenem Karkonosze.“

Chalupa Roubalka - Èerný Dùl - KrkonošeChalupa Roubalka - Èerný Dùl - Krkonoše

5C-017

maks. 12 osób

Chalupa Roubalka - Èerný Dùl - Krkonoše

Èerný Dùl 269, Èerný Dùl map 12.4 km odleg³oœæ od Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 12 osób
 • 4x
 • 2x
 • 4x
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Luksusowo wyposa¿ony domek - Karkonosze, Cerny Dul.“

Chalupa Brusírna - Èerný Dùl - KrkonošeChalupa Brusírna - Èerný Dùl - Krkonoše

5C-019

maks. 12 osób

Chalupa Brusírna - Èerný Dùl - Krkonoše

Èerný Dùl 277, Èerný Dùl map 12.4 km odleg³oœæ od Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 12 osób
 • 4x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Konstrukcja Drewno z piecem kaflowym, sauna i beczka k¹pielowym“

Apartmán - Svoboda nad Úpou - KrkonošeApartmán - Svoboda nad Úpou - Krkonoše

5C-080

maks. 8 osób

Apartmán - Svoboda nad Úpou - Krkonoše

Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou map 12.6 km odleg³oœæ od Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 3x
 • 1x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Wynajmê apartament Svoboda nad Upou - zakwaterowanie Karkonosze.“

Horská chata U Tøí Medvìdù - Èerný DùlHorská chata U Tøí Medvìdù - Èerný Dùl

01 ocen

Silvestr je obsazený

5C-003

maks. 22 osób

Horská chata U Tøí Medvìdù - Èerný Dùl

Èerný Dùl 137, Èerný Dùl map 12.8 km odleg³oœæ od Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 22 osób
 • 4x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Wygodny domek z basenem z podgrzewan¹ wod¹ Góry“

Pronájem chata Èerný Dùl - KrkonošePronájem chata Èerný Dùl - Krkonoše

Silvestr je obsazený

5C-079

maks. 21 osób

Pronájem chata Èerný Dùl - Krkonoše

Èerný dùl, Èerný Dùl map 13.4 km odleg³oœæ od Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 21 osób
 • 6x
 • 3x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Domek wellness Èerný Dùl - zakwaterowanie Karkonosze.“

Hotel Pošta - Èerný Dùl - KrkonošeHotel Pošta - Èerný Dùl - Krkonoše

5C-022

maks. 49 osób

Hotel Pošta - Èerný Dùl - Krkonoše

Èerný Dùl 77, Èerný Dùl map 13.4 km odleg³oœæ od Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 49 osób
 • 12x
 • 12x
 • 12x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Hotel Pošta - Èerný Dùl, krásné horské prostøedí Krkonoš“

Hotel Aurum - Èerný Dùl - KrkonošeHotel Aurum - Èerný Dùl - Krkonoše

5C-021

maks. 127 osób

Hotel Aurum - Èerný Dùl - Krkonoše

Èerný Dùl 83, Èerný Dùl map 13.5 km odleg³oœæ od Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 127 osób
 • 43x
 • 34x
 • 34x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Horský hotel Èerný Dùl - vlastní bazén, víøivka a sauna - Krkonoše“

Pronájem chalupa Ledárna - Èerný DùlPronájem chalupa Ledárna - Èerný Dùl

5C-016

maks. 16 osób

Pronájem chalupa Ledárna - Èerný Dùl

Èerný Dùl 277, Èerný Dùl map 13.5 km odleg³oœæ od Bouda Šedesátka - chalupa Horní Malá Úpa Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 16 osób
 • 5x
 • 2x
 • 2x
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Luksusowy domek z saun¹ i jacuzzi na œwie¿ym powietrzu“

Domki letniskowe w Czechach i S³owacji
Komórkowy: +420 731 535 546, +420 604 430 150
e-mail: info@cs-chalupy.cz

created by SYMPACT

TipPobyt.cz

Polecamy CS-CHALUPY, CS-UBYTOVÁNÍ, Rozcestník TIPPOBYT, Reality TIPPOBYT, Pronájem chaty a chalupy, Chaty a chalupy s bazénem, Silvestr chaty chalupy, Cottages and cabins for rent, Domki letniskowe wynajem, Ubytovanie chaty a chalupy, Rental cottages - CS Chalets and cottages, Prenájom chaty a chalupy - CS Chaty a chalupy, Wynajem domki - CS Domy wypoczynkowe, Accommodation in apartments CS-UBYTOVANI.cz, Ubytovanie v apartmánoch a penziónoch CS-UBYTOVANI.cz, Mieszkania apartamenty CS-UBYTOVANI.cz, Pronájem chaty a chalupy s bazénem CS-CHALUPY, Rent cottages and cottages with swimming pool CS-CHALUPY, Prenájom chaty a chalupy s bazénom CS-CHALUPY, Ubytování - Apartmány a penziony s bazénem, Accommodation - Apartments with a swimming pool, Ubytovanie - Apartmány a penzióny s bazénom, Noclegi - apartamenty i pensjonaty z basenem, Pronájem chaty a chalupy na SILVESTR, Rental of cottages on New Year's Eve, Prenájom chaty a chalupy na SILVESTER, Wynajem domków Sylwester, Ubytování na SILVESTR - apartmány a penziony, New Year's Eve Accommodation - Apartments and guesthouses, Ubytovanie na SILVESTER - apartmány, penzióny, Noclegi Sylwester - apartamenty i pensjonaty

Pøidat NOVÝ OBJEKT + Služby a CENÍK

Mamy coœ lepszego?

Napisz administratoromu...