Zbiorowego zakwaterowania zapytanie (Musi równie¿ wype³niæ górn¹ czêœæ formy = okres + inne kryteria dla po¿¹danej pobytu)

Liczba obiektów spe³niaj¹cych?: 0
Proszê okreœliæ, jakie konkretne kryteria, aby skontaktowaæ siê wam zbyt du¿o w³aœciciela.
Obiekty wyœwietlane, Twój wk³ad ...

Domki letniskowe > Czechy > Szumawa i Czechy zachodnie > domek no. 3C-032

Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Szumawa i Czechy zachodnie

Mlýnská 490, Volary dzielnica Prachatice Jihoèeský kraj GPS 48.9069825N 13.9035353E map
Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Mój wybór pokaz 44 Zdjêcia

„Apartamenty Kadlec - Volary Sumava z w³asnym basenem i saun¹.“

Domek pojemnoœæ: 47 osób

 • 13 sypialni: 1x 7, 1x 6, 1x 5, 4x 4, 1x 3, 5x 2
 • £azienka: 12
 • Toaleta: 14
 • Internet: TAK
 • Pieœciæ: Tylko po umowie
 • W³aœciciel budynku (recepcja): NE
 • W³aœciciel mówi: czech, s³owacki, angielski, niemiecki

Mieszkanie Szumawa i Czechy zachodnie

Apartamenty do wynajêcia Kadlec - Volary, Sumava. Zakwaterowanie Pensjonat z basenem i saun¹ Szumawa. Mieszkania w naszym domu zosta³y ca³kowicie odnowiony i znajduje siê na obrze¿ach Volary bezpoœrednio na œcie¿ce rowerowej z przepiêknym widokiem na lasy Szumawa. Istnieje w sumie 12 mieszkañ: 5x podwójne, 1 potrójne, poczwórne 4, 1 i 1 sedmlùžkový piêæ ³¹cznej pojemnoœci 41 ³ó¿ek. W pe³ni umeblowane apartamenty z ³azienk¹ i kuchni¹ s¹ oferowane na zakwaterowanie. Jest, miêdzy innymi. Du¿a sauna fiñska z ch³odzeniem basen, salon, internet, nart i wypo¿yczalnia sprzêtu narciarskiego i rowerów, du¿y ogród z miejscem do siedzenia i pokój zabaw dla dzieci. Apartamenty nadaj¹ siê na rodzinne wakacje z dzieæmi, nartami, turystami, rowerzystami, ¿eglarzami, grupami przyjació³, sesje wyjazdowe. Na mocy porozumienia, mo¿emy równie¿ zorganizowaæ szkolenia dla firm œwiadcz¹cych us³ugi zwi¹zane kompletnych (obiadokolacj¹ + przek¹ski, pomieszczenie do rokowañ, krêgle, zajêcia na œwie¿ym powietrzu w s¹siedztwie - rafting na rzece We³tawie, rowerowa, wêdkarstwo, etc ...). Jesteœmy apartamentami, które od 8 lat oferuj¹ naszym klientom to, czego chc¹. Oczywiœcie jest pub, który jest otwarty 24 godziny na dobê, niezale¿nie od dnia tygodnia, a personel jest do us³ug. Nie myœlimy tylko o doros³ych, ale dzieci maj¹ tak¿e swój w³asny du¿y pokój gier i ogród. Nasze credo jest zadowolonym goœciem. Ka¿dy apartament ma w³asn¹ ³azienkê WC, prysznic, umywalkê. Ogrzewanie w budynku to piec kominkowy zapewniaj¹cy przyjemn¹ atmosferê i centralne ogrzewanie. Bezproblemowy parking tu¿ obok nieruchomoœci z nieograniczon¹ liczb¹ miejsc parkingowych. Jest du¿y, w pe³ni wyposa¿ony pub z kuchni¹, fiñska sauna w budynku i nowo wybudowany basen ch³odz¹cy. W przypadku rowerów i nart zarezerwowane jest zamykane pomieszczenie. Pokój dzienny: urz¹dzenia do kreœlenia, stó³ do ping-ponga i bilard. W ogrodzie o powierzchni 3000 metrów kwadratowych znajduje siê basen, plac zabaw dla dzieci i du¿y pokój grill kamienna p³yta + obrotowy grill œwinia lub kurczak. K¹piel w s¹siedztwie zbiornika wodnego Lipno, zbiornik wodny Husinec, Chlumský staw, Køišanovický staw, basen Prachatice - Hulak, basen, basen Prachatice Vimperk, basen Vlachovo Bøezí, Olšina stawu. Do najbardziej znanych miejscowoœci turystycznych: Boubín leœny z wie¿¹ widokow¹, siedziba Libínské z wie¿y widokowej i kolejki linowej, jezero, Schwarzenberg kana³ unosiæ drewna Tøístolièník Lipno jezioro, œcie¿ki dla rowerzystów i rolkarzy wokó³ rzeki (New Valley - Nova Pec). S³ynnego miasta: Prachatice, Czeski Krumlov, Strakonice, Hluboka, Czech Budejovice, Passau (Niemcy). Latem mo¿na zarezerwowaæ kort tenisowy i korzystaæ z lokalnego basenu i sauny. Mo¿esz odwiedziæ plac zabaw, muzeum miasta, menhirów Volary, Kalwarii, stare miasto z typowe domy volarskými. W pobli¿u znajduje siê równie¿ wyjœcie stacja kolejowa poci¹g w kierunku Prachatice, Strakonice, Czech Krumlov i Nowej Doliny (przejdŸ do Bawarii). Oczywiœcie w mieœcie znajduj¹ siê oznaczone obwody turystyczne. Zim¹ panuj¹ tu doskona³e warunki do uprawiania narciarstwa w Niemczech Mitterdorf (15 minut od domu, bardzo konkurencyjnych cenach Posi³ek dla rodziny) odpowiednie nawet dla najm³odszych narciarzy, najbli¿szego centrum ówczesnego czeskiego Žleby (10 minut). Po nartach mo¿na odwiedziæ pobliskie uzdrowisko termalne w Waldkirchen (m.in. bêdzie równie¿ s³ony 35 stopni basen termalny), lub basen miejski w Volary. Najbli¿sze oœrodki narciarskie w pobli¿u: Mitterdorf, Èeské Žleby, Libínské Sedlo. W przypadku pe³nego pogodzenia tego obiektu s¹ zbli¿one do bardziej komfortowe w³aœcicieli obiektów pod nr 3C-029 (Domek Chlum - Jiøík). I 3C-031 (Domek Chlum - Misa).

Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava
Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava. Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava

Cennik mieszkanie Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava

Podstawowe ceny - Ceny zakwaterowania

Sezon Data od Data do Typ cena Cena Min. noce Min. osoby Uwaga cenie
Sezon LETNI 1 - ³ó¿ka. Apartament / noc 1 100 Kè 1 1
Sezon LETNI 2 - ³ó¿ka. Apartament / noc 1 200 Kè 1 1
Sezon LETNI 3 - ³ó¿ka. Apartament / noc 1 400 Kè 1 1
Sezon LETNI 4 - ³ó¿ka. Apartament / noc 1 700 Kè 1 1
Sezon LETNI 5 - ³ó¿ka. Apartament / noc 2 000 Kè 1 1
Sezon LETNI 7 - ³ó¿ka. Apartament / noc 2 700 Kè 1 1
Poza sezonem 1 - ³ó¿ka. Apartament / noc 790 Kè 1 1
Poza sezonem 2 - ³ó¿ka. Apartament / noc 820 Kè 1 1
Poza sezonem 3 - ³ó¿ka. Apartament / noc 1 170 Kè 1 1
Poza sezonem 4 - ³ó¿ka. Apartament / noc 1 320 Kè 1 1
Poza sezonem 5 - ³ó¿ka. Apartament / noc 1 560 Kè 1 1
Poza sezonem 7 - ³ó¿ka. Apartament / noc 1 970 Kè 1 1
SYLWESTROWA 26. prosinec 2. leden Obiekt / pobyt 120 000 Kè 7 1 pronajímáme pouze celý objekt
Bo¿e Narodzenie 19. prosinec 26. prosinec Obiekt / pobyt 80 000 Kè 7 1 pronajímáme pouze celý objekt
Sezon LETNI 2. èervenec 8. èervenec Obiekt / pobyt 95 000 Kè 6 1 pronajímáme pouze celý objekt
Sezon LETNI 15. èervenec 15. èervenec Obiekt / pobyt 105 000 Kè 7 1 pronajímáme pouze celý objekt

Informacje dodatkowe letní sezona - sobota - sobota......... Vánoce 19.12. - 26.12. ............. Silvestr 26.12. - 2.1.2024.....

CENY uzupe³niaj¹ce - depozyt, zwierzê, moc, parking, op³ata klimatyczna, wy¿ywienie

Energia: Dla energii nie p³aci - energia jest w cenie

Typ cena Cena Uwaga cenie
Œniadanie / osoba 120 Kè

Informacje dodatkowe po dohodì pejsek 200,-Kè/ noc

Rabaty

Opis rabaty Data od Data do
volný celý objekt za super cenu.... 2. èervenec 8. èervenec
volný celý objekt za super cenu.... 15. èervenec 22. èervenec

Obsazenost objektu Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2023 19:05:40

 •   Wyraz wolny
 •   Czêœæ zajêta
 •   Zaanga¿owany
 •   Poza / przyjazd
 •   Poza / przyjazd - czêœæ off
 •   Odejœcie / Poza
 •   Czêœæ zajêta - Wyjazd / Poza

Mo¿e 2023

PoÚtStÈtSoNe
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Czerwiec 2023

PoÚtStÈtSoNe
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789

Lipiec 2023

PoÚtStÈtSoNe
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

August 2023

PoÚtStÈtSoNe
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Wrzesieñ 2023

PoÚtStÈtSoNe
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678

PaŸdziernik 2023

PoÚtStÈtSoNe
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Listopad 2023

PoÚtStÈtSoNe
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

Grudzieñ 2023

PoÚtStÈtSoNe
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Styczeñ 2024

PoÚtStÈtSoNe
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Luty 2024

PoÚtStÈtSoNe
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910

March 2024

PoÚtStÈtSoNe
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Kwiecieñ 2024

PoÚtStÈtSoNe
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Mo¿e 2024

PoÚtStÈtSoNe
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Czerwiec 2024

PoÚtStÈtSoNe
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Lipiec 2024

PoÚtStÈtSoNe
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

August 2024

PoÚtStÈtSoNe
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

Wrzesieñ 2024

PoÚtStÈtSoNe
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

PaŸdziernik 2024

PoÚtStÈtSoNe
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Listopad 2024

PoÚtStÈtSoNe
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678

Grudzieñ 2024

PoÚtStÈtSoNe
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Styczeñ 2025

PoÚtStÈtSoNe
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Luty 2025

PoÚtStÈtSoNe
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789

March 2025

PoÚtStÈtSoNe
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Kwiecieñ 2025

PoÚtStÈtSoNe
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

Mo¿e 2025

PoÚtStÈtSoNe
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

Czerwiec 2025

PoÚtStÈtSoNe
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Lipiec 2025

PoÚtStÈtSoNe
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

August 2025

PoÚtStÈtSoNe
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Wrzesieñ 2025

PoÚtStÈtSoNe
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

PaŸdziernik 2025

PoÚtStÈtSoNe
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Listopad 2025

PoÚtStÈtSoNe
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Grudzieñ 2025

PoÚtStÈtSoNe
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Styczeñ 2026

PoÚtStÈtSoNe
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

Luty 2026

PoÚtStÈtSoNe
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
2324252627281
2345678

March 2026

PoÚtStÈtSoNe
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Kwiecieñ 2026

PoÚtStÈtSoNe
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

Wyposa¿enie i opcje obiektu Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava

Pokoje obejmuj¹:13 sypialni: 1x 7, 1x 6, 1x 5, 4x 4, 1x 3, 5x 2
Toaleta:14
³azienki:12
Budynek do wynajêcia (wykorzystanie):Przez ca³y rok, Sezon letni, Sezon zimowy, Poza sezonem, Weekendowe, Nowy Rok dni, Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc
Noclegi mog¹ byæ ustawione jêzyk:czech, s³owacki, angielski, niemiecki
Pieœciæ:Tylko po umowie
Mo¿liwoœæ posi³ków:we w³asnym zakresie, œniadanie, obiadokolacja, pe³ne wy¿ywienie
Obiekt niepe³nosprawnych:NIE
Palenie w wynajêtym domu:NIE, nie mo¿esz
Meble - wewn¹trz:œwietlica, ³ó¿eczko dla dziecka, krzese³ko dla dziecka, k¹cik dla dzieci (zabawki), kominek, internet - Bezprzewodowy, wyposa¿ona kuchnia, czajnik, p³yta, lodówka, zamra¿arka, mikrofala, zmywarka, ekspres do kawy, opiekacz, grzanki toster, bojler elektr. do podgrzewania wody, pralka, k¹piel, ³azienka z prysznicem, oddzielne WC, wellness, sauna, wir, telewizja, SAT, radio, gry towarzyskie, tenis sto³owy
Meble - na zewn¹trz:meble ogrodowe, taras, zadaszony siedzenia, ogród, basen odkryty, beczka k¹pielowa, trampolina, piaskownica, plac zabaw dla dzieci, wielofunkcyjne boisko, trawnik, ognisko, grill, czajnik, kominek, przechowalnia rowerów / nart, obiekt ogrodzony
Ogrzewania budynku:piec / kominek, na paliwo sta³e, centralne ogrzewanie
Odleg³oœci:parking (1 m), przystanek autobusowy (1000 m), zatrzymania poci¹gu (1500 m), sklep (400 m), restauracja (900 m), las (100 m), k¹pielowy (150 m), wyci¹g narciarski (7000 m)
Aktywnoœci w okolicy (w promieniu 15km):turystyka, kolarstwo, wellness, si³ownia, basen kryty, basen w domu, aqua park, grzybobranie, tenis, skating (lato inline), skating (lód - zimne), park dla dzieci, park linowy, wêdkarstwo, narciarstwo, krêgle

podzia³ budynku

 • Apartmán pro 2 osoby

  • 5x 2-lùžkový apartmán

 • Apartmán pro 3 osoby

  • 3-lùžkový apartmán

 • Apartmán pro 4 osoby

  • 4x 4-lùžkový apartmán

 • Apartmán pro 5 osob

  • 5-lùžkový apartmán

 • Apartmán pro 7 osob

  • 7-lùžkový apartmán

 • Apartmán pro 6 osob

  • 6- lùžkový apartmán

Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - ŠumavaResort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava

Ocena Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava

Ocena szczegó³owa

Ogólna ocena

 
 • Lokalizacja 0.0
 • Czystoœæ 0.0
 • Akcesoria 0.0
 • Personel 0.0
 • Us³uga 0.0
 • Atrakcje w pobli¿u 0.0
 • Cena / Wartoœæ 0.0

0.0

IloϾ opinii: 0

Volarská roubenka - Volary - apartmány ŠumavaVolarská roubenka - Volary - apartmány Šumava

3C-036

maks. 36 osób

Volarská roubenka - Volary - apartmány Šumava

K.V. Raise 159, Volary map 1.3 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 36 osób
 • 8x
 • 5x
 • 5x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Zakwaterowanie Volarski oszalowany z saun¹ - Volary, apartamenty Šumava.“

Chalupa Míša - Resort Kadlecù - ŠumavaChalupa Míša - Resort Kadlecù - Šumava

3C-031

maks. 19 osób

Chalupa Míša - Resort Kadlecù - Šumava

Chlum 69, Volary map 5.2 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 19 osób
 • 5x
 • 4x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Komfortowy apartamentowiec Szumawa przy lesie - mur pruski.“

Šumavská chata - Chlum_Volary - Vltava_LipnoŠumavská chata - Chlum_Volary - Vltava_Lipno

Silvestr je obsazený

3C-011

maks. 14 osób

Šumavská chata - Chlum_Volary - Vltava_Lipno

Chlum 71, Volary map 5.3 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 14 osób
 • 5x
 • 2x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata se saunou v NP Šumava nedaleko Vltavy a Lipenské pøehrady.“

Chalupa Dubí pod Boubínem - Kaplice - LenoraChalupa Dubí pod Boubínem - Kaplice - Lenora

3C-057

maks. 18 osób

Chalupa Dubí pod Boubínem - Kaplice - Lenora

Zátoò 60, Kaplice map 8.1 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 18 osób
 • 6x
 • 3x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa (3 apartmány) - Kaplice - polosamota Boubínský prales.“

Chalupa Myslivna Uhlíkov - apartmány ŽelnavaChalupa Myslivna Uhlíkov - apartmány Želnava

2C-258

maks. 34 osób

Chalupa Myslivna Uhlíkov - apartmány Želnava

Záhvozdí 31, Želnava map 8.5 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 34 osób
 • 8x
 • 8x
 • 12x
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartmánová chalupa Myslivna Uhlíkov - Šumava a jižní Èechy“

Apartmány Na Zlaté stezce - Stožec - Èeské ŽlebyApartmány Na Zlaté stezce - Stožec - Èeské Žleby

3C-043

maks. 35 osób

Apartmány Na Zlaté stezce - Stožec - Èeské Žleby

Èeské Žleby 29, Stožec map 9.9 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 35 osób
 • 10x
 • 10x
 • 10x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„4 Apartmány Na Zlaté stezce - Stožec - Èeské Žleby - Šumava.“

Šumavská maringotka - Škarez - DrslaviceŠumavská maringotka - Škarez - Drslavice

3C-127

maks. 4 osoby

Šumavská maringotka - Škarez - Drslavice

Škarez bez è.p., Škarez map 12.7 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 4 osoby
 • 1x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Glamping - Šumavská maringotka - Drslavice - Vimperk - Boubín“

Chalupa u Jezerního potoka - Nová Pec - ŠumavaChalupa u Jezerního potoka - Nová Pec - Šumava

Silvestr je obsazený

3C-079

maks. 8 osób

Chalupa u Jezerního potoka - Nová Pec - Šumava

Dlouhý Bor 52, Nová Pec map 13 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 3x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Stylová chalupa s infrasaunou v srdci Šumavy - Lipno.“

Chata Leptaè - Chroboly - PrachaticeChata Leptaè - Chroboly - Prachatice

2C-194

maks. 6 osób

Chata Leptaè - Chroboly - Prachatice

Leptaè vedle è.p. 4, Leptaè map 13.3 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 6 osób
 • 1x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata se saunou a venkovním bazénem u lesa - Leptaè - jižní Èechy.“

Statek U Medvìda - Nová Pec - Dlouhý BorStatek U Medvìda - Nová Pec - Dlouhý Bor

3C-078

maks. 35 osób

Statek U Medvìda - Nová Pec - Dlouhý Bor

Dlouhý Bor 12, Nová Pec map 13.3 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 35 osób
 • 15x
 • 5x
 • 7x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Statek U Medvìda - Stylová šumavská chalupa (5 apartmánù + stodola)“

Srub Šumavský Balvan - Strážný - NP ŠumavaSrub Šumavský Balvan - Strážný - NP Šumava

9.97 ocen

Silvestr je obsazený

3C-063

maks. 8 osób

Srub Šumavský Balvan - Strážný - NP Šumava

Strážný 119, Strážný map 13.6 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 2x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Srub Šumavský Balvan - sauna, kachlová kamna , terasa i dìtské høištì“

Apartmány Schimmer - Pernek - Horní PlanáApartmány Schimmer - Pernek - Horní Planá

Silvestr je obsazený

2C-048

maks. 10 osób

Apartmány Schimmer - Pernek - Horní Planá

Pernek 9, Horní Planá map 14.8 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 10 osób
 • 3x
 • 2x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartmány Schimmer - ubytování Pernek - Horní Planá - Lipno.“

Chalupa Arnika - Horní Planá - LipnoChalupa Arnika - Horní Planá - Lipno

2C-230

maks. 10 osób

Chalupa Arnika - Horní Planá - Lipno

Hory ev.è. 20, Horní Planá map 15.1 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 10 osób
 • 4x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa Arnika - Horní Planá - ubytování se saunou - vodní nádrž Lipno“

Chata Buk - Prachatice - Šumava - BoubínChata Buk - Prachatice - Šumava - Boubín

9.41 ocen

3C-099

maks. 10 osób

Chata Buk - Prachatice - Šumava - Boubín

Buk ev.è. 3, Buk map 16 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 10 osób
 • 2x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Pronájem chaty se saunou u lesa v CHKO Šumava - obec Buk u Boubína“

Chalupa U Brèákù - Ktiš - CHKO Blanský lesChalupa U Brèákù - Ktiš - CHKO Blanský les

Silvestr je obsazený

2C-186

maks. 12 osób

Chalupa U Brèákù - Ktiš - CHKO Blanský les

Ktiš 14, Ktíš map 16.6 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 12 osób
 • 3x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chalupa U Brèákù - Ktiš - ubytování CHKO Blanský les.“

Nauèná stezka Soumarské rašeliništì

3CZ-031

Vìk:

Nauèná stezka Soumarské rašeliništì

Stožec 68, Volary map 5.6 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór

Obora praturù – Køišanov

3CZ-025

Vìk:

Obora praturù – Køišanov

Køišanov, Køišanov map 8.3 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór

• •

Boubínský prales – Kaplice pod Boubínem

3CZ-021

Vìk:

Boubínský prales – Kaplice pod Boubínem

Kaplice pod Boubínem 55, Kaplice map 9.9 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór

Muzeum èeské loutky a cirkusu - Prachatice

3CZ-043

Vìk:

Muzeum èeské loutky a cirkusu - Prachatice

Velké námìstí 43, Prachatice map 13.6 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór

Chalupská sla – Svinná Lada

3CZ-023

Vìk:

Chalupská sla – Svinná Lada

Borová Lada-Svinná Lada, Borová Lada map 20.5 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór

• •

Zámek Kratochvíle - Netolice

3CZ-029

Vìk:

Zámek Kratochvíle - Netolice

Petrùv Dvùr 9, Netolice map 25.6 km odleg³oœæ od Resort Kadlecù - Apartmány - Volary - Šumava Usuwanie obiektuMój wybór

• • •

Domki letniskowe w Czechach i S³owacji
Komórkowy: +420 731 535 546, +420 604 430 150
e-mail: info@cs-chalupy.cz

created by SYMPACT

TipPobyt.cz

Pronájem chaty a chalupy, Chaty a chalupy s bazénem, Silvestr chaty chalupy, Píïák, Svìt na netu

Pøidat NOVÝ OBJEKT + Služby a CENÍK

Mamy coœ lepszego?

Napisz administratoromu...